Yrityslainan korko

Jos etsit lainaa yritystoiminnan aloittamista varten, tai uutta vierasta pääomaa jo olemassa olevan yrityksen rahoittamiseksi, luultavasti olet jo tullut pohtineeksi yrityslainojen korkoja. Riippumatta siitä, mistä lähteestä olet yrityslainaa hakemassa, lainan korko määrittää vieraalle pääomalle rahan hintaa. Yrityslainojen korot kuuluvat osaksi yrityksen rahoituskuluja, ja ne ovat pääsääntöisesti täysin vähennettävissä kirjanpidossa ja verotuksessa.

Miten yrityslainan korko määräytyy?

Suomessa yrityslainan korko määräytyy pitkälti lainaa hakevan yrityksen mukaan. Yrityslainojen koroissa on siis huomattavasti eroja riippuen sekä lainan myöntäjästä että lainan hakijasta. Useimmiten lainan antaja, kuten pankki tai rahoitusyhtiö, tekee oman riskianalyysinsä pohjalta tarjouksen ottaen huomioon yrityksen toiminnan ja historian. Mitä paremmalta yritys näyttää numeroina, sitä edullisemmin lainaa voi yritykselle normaalisti saada. Useimmiten yrityslainan korko on yhdistelmä viitekorkoa (esim. Euribor) ja yrityksen omasta riskiprofiilista laskettavaa marginaalia. Marginaalin osalta yrityslainan korkoon vaikuttavia asioita ovat muun muassa seuraavat.

Yrityksen tulos, tase ja liikevaihto

Yrityksen edellisten vuosien tulos, taseen loppusumma ja liikevaihto ovat ensimmäisiä ja tärkeimpiä tunnuslukuja, joita lainaa myöntävät tahot ottavat huomioon korkoa laskettaessa. Liikevaihto auttaa rahoituksen myöntäjää vertaamaan yritystä saman toimialan muihin yrityksiin ja toisaalta talouden kehitykseen. Koska eri toimialat poikkeavat toisistaan myös liikevaihdon osalta, usein lainatarjouksen tekeminen vaatii tarkempaa analyysiä. Lisäksi tuloksella eli nettotuloksella voidaan laskea helposti, kuinka kannattavaa yrityksen toiminta on. Yrityksen selkäranka on tase, jota analysoimalla lainanmyöntäjät voivat tarkistaa esimerkiksi yrityksen yleistä tilannetta sekä pääomarakenteita.

Muita tärkeitä tunnuslukuja yrityslainan korkoa määritettäessä

  • Omavaraisuusaste. Omavaraisuusasteen avulla lainanmyöntäjä saa helposti kokonaiskuvan siitä, miten vakavarainen yritys on. Tämä tunnusluku kertoo, miten suuri osa yrityksen kokonaisrahoituksesta on omaa pääomaa. Tämä tunnusluku saadaan laskettua jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla.

 

  • Sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti eli ROI kertoo, kuinka suurta tuottoa yritykseen sijoitettu pääoma keskimäärin tuottaa. Vaikka vieraan pääoman osalta tuottoprosentti on korkotasoon sidottuna yleensä kiinteä, voi sijoitetun pääoman tuottoprosentilla vertailla myös sitä, kannattaako yritykseen sijoittaa mieluummin omaa vai vierasta pääomaa.

 

  • Current ratio. Current ratio eli lyhytaikainen maksukyky on yrityslainan koron kannalta keskeinen tunnusluku. Current ratio kertoo, minkälainen maksukyky yrityksellä on lyhytaikaisten velkojen suhteen. Lyhytaikaiset velat tai vieras pääoma ovat sellaista velkaa, joka tulee lyhentää kyseisen vuoden aikana.

 

  • Gearing. Myös gearing eli nettovelkaantumisaste on todella tärkeä tunnusluku yrityslainojen koron kannalta. Nettovelkaantumisaste kuvaa yrityksen vieraan pääoman ja oman pääoman suhdetta. Tällä potentiaaliset velkojat saavat tietää, kuinka paljon yrityksellä on omaa pääomaa suhteessa velkoihin. Mitä enemmän yrityksellä on ennestään velkoja, sitä suurempi on nettovelkaantumisaste.

Mistä yritykselle edullista lainaa?

Yrityslainojen korkoja kannattaa vertailla ennen lainan hakemista. Edullisinta lainaa eli matalinta korkoa tarjoavat luonnollisesti sellaiset lainoittajat, joilla on tiukimmat vaatimukset yritystoiminnalle. Mitä lepsummin lainaa myönnetään, sitä korkeampi on yrityslainan korkoprosentti. Lisäksi edullisen lainan saanti yritykselle riippuu siitä, minkälaisia takauksia ja vakuuksia lainalle voidaan antaa. Samalla tavalla kuin yksityishenkilöille myönnettävissä lainoissa, myös yrityslainoissa erityisesti reaalivakuudet voivat laskea lainan hintaa eli korkoa merkittävästi. Vakuudellista yrityslainaa myöntävät pääasiassa pankit, kun taas muut rahoitusyhtiöt ovat profiloituneet vakuudettomien yritysluottojen myöntäjinä. Edullista lainaa kannattaa siis lähteä hakemaan ensisijaisesti pankista. Toisaalta myös vakuudetonta lainaa voi saada suhteellisen edullisesti, jos lainat vertailee ja kilpailuttaa etukäteen.

Yrityslainan nimelliskorko ja vuosikorko

Yrityslainoissa, kuten muissakin lainoissa, kannattaa ottaa huomioon sekä nimelliskorko että todellinen vuosikorko. Vaikka rahoittajalta olisi mahdollista saada edullista yrityslainaa pienellä nimelliskorolla, todellinen vuosikorko ratkaisee. Jos nimelliskorko on pieni, lainan oheiskulut saattavat puolestaan olla muita lainoja suurempia. Esimerkiksi lainan avaus- ja hoitokulut, nostokulut ja muut vastaavat kulut saattavat nostaa lainan hintaa äkkiarvaamatta. Kiinnitä siis huomiota erityisesti todelliseen vuosikorkoon, jotta saat edullisimman yrityslainan korkotarjouksen.

Yrityslainan korko 2019

Yrityslainan korko vuonna 2019 oli keskimäärin Suomen pankin tilastojen perusteella 2,2 prosenttia, joka on lähellä viiden vuoden keskiarvoa. Yrityslainojen koroissa lainan määrä vaikuttaa merkittävästi korkoprosenttiin, ja pienemmissä lainoissa korko saattaa nosta jopa 3–4 prosentin tasolle. Sen sijaan esimerkiksi käyttöpääomalainoissa, jotka voivat olla isoilla yrityksillä miljoonia euroja, korkoprosentit ovat parhaimmillaan 1,5–2 prosenttia.

Yrityslaina osakeyhtiölle

Suomessa yrityslainaa on mahdollista hakea yhtiömuodosta riippumatta, mutta valtaosa yrityslainoista myönnetään osakeyhtiöille. Osakeyhtiöillä on yleensä parhaimmat valmiudet maksaa yrityslaina takaisin, jonka lisäksi lähtökohtaisesti kaikki isomman liikevaihtoluokan yritykset ovat Suomessa osakeyhtiöitä. Osakeyhtiöillä on myös mahdollisuus vaikuttaa lainan korkoon esimerkiksi käyttöomaisuuden kautta. Yrityksen käytössä olevaa omaisuutta, kuten kiinteistöjä, voidaan käyttää lainan vakuutena. Tämä alentaa lainan hintaa eli yrityslainan korkoa.

Yrityslaina toiminimelle? Muista tämä

Jos harjoitat elinkeinotoimintaa toiminimellä, voit myös hakea yrityslainaa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että yrityslaina on toiminimitapauksessa usein henkilökohtainen laina, eli siihen vaaditaan henkilökohtainen takaus. Takaat siis henkilökohtaisella varallisuudellasi yrityslainan. Ongelmatilanteissa ei siis ole merkitystä, vaikka yrityksellä ei itsellään olisi rahaa. Toiminimiyrittäjä voi joutua maksumieheksi ja joutua velkajärjestelyyn, jos ei yrityslainan koroissa olla tarkkana.

Oma pääoma, vieras pääoma ja rahoituskulut

Osakeyhtiön pääomavaatimukset

Osakeyhtiöllä on oman pääoman osalta tiettyjä vaatimuksia, jotka kannattaa ottaa huomioon myös yrityslainaa otettaessa. Vaikka vuoden 2019 alusta yrityksen perustamiseen vaadittava 2 500 euron suuruus poistui, oman pääoman säilyminen on tärkeää osakeyhtiössä. Jos osakeyhtiön hallitus havaitsee, että osakeyhtiön oma pääoma on negatiivinen eli omaa pääomaa rahoitetaan lainalla, tulee tästä tehdä kaupparekisteriin ilmoitus. Kaupparekisterimerkintä negatiivisesta omasta pääomasta on julkinen tieto, jota yrityksen sidosryhmät voivat käyttää yritystä koskevien päätösten teossa.

Vähentäminen kirjanpidossa ja verotuksessa

Suomen kirjanpitolaissa ja verolainsäädännössä on tiettyjä velvoittavia säädöksiä koskien yrityksen rahoituskuluja ja rahoitustuottoja. Vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta joudutaan luonnollisesti maksamaan korkoa, jota pidetään rahoituksen hintana. Kirjanpidon osalta Suomen lainsäädäntö velvoittaa yritystä erittelemään yrityksen erilaiset rahoitustuotot ja kulut, kuten korkotuotot ja korkokulut.

Rahoituskuluissa ja rahoitustuotoissa voi olla sekä verovapaita että veronalaisia kirjauksia riippuen rahoituksen laadusta. Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaan korkokuluja ovat yrityslainojen korot ja näihin liittyvät viivästyskorot. Meno-tuloperiaatteen mukaisesti rahoituskuluja ei saa kirjata kirjanpidossa kuluksi, jos niitä ei pystytä maksamaan niin kuin lainaehdoissa on säädetty.

Sen sijaan nämä tulee ilmoittaa tilinpäätöksen liitetiedoissa korkovastuueränä. Yrityslainojen korkojen lisäksi lainoista saattaa kertyä myös lainannostokuluja, lainanhoitokuluja, sekä muita vastaavia kuluja, jotka tulee eritellä kirjanpitoon. Suomen elinkeinoverolain 18 §:n mukaan elinkeinotoiminnasta johtuneen velan korko on vähennyskelpoinen yrityksen verotettavasta tuloksesta.

Business Finland ja yrityslainat

Myös valtiolta on mahdollista saada yrityslainaa. Valtion rahoitusyhtiö Business Finland, eli entinen Finnvera, rahoittaa yritystoimintaa lainarahalla sekä yritystoimintaa käynnistettäessä että esimerkiksi vientitakuiden ja kansainvälistymisen muodossa. Jos sinulla on hyvä liikeidea, mutta rahoitus puuttuu, kannattaa rohkeasti olla yhteydessä Business Finlandiin. Business Finlandin yrityslainan korot voivat olla 3–5 %, joten kyseessä on suhteellisen korkeakorkoinen yrityslaina. Toisaalta esimerkiksi aloittelevien yrittäjien tapauksessa lainalle ei vaadita vakuuksia, vaan huolella tehty suunnitelma, budjetointi ja tuloslaskelmat riittävät. Tosin tavalliselle ravintolalle tai kauneushoitolalle ei luultavasti lainaa myönnetä, mutta esimerkiksi start up -yrityksen rahoittaminen voi hoitua helpostikin Business Finlandin yrityslainalla.